zdjecie_glowne1.jpg

Liczba miejsc pracy w końcu 2020 roku.

W III kwartale 2020 r. można mówić o lekkiej stabilizacji sytuacji na rynku pracy wywołanej pandemią COVID-19.
W porównaniu do sytuacji odnotowanej w poprzednim kwartale - na podstawie wyników badania aktywności ekonomicznej ludności - zaobserwowano co prawda wzrost liczby bezrobotnych, jednak przy jednoczesnym zwiększeniu zbiorowości pracujących i spadku liczebności osób biernych zawodowo. Niewątpliwie świadczy to o ożywieniu na rynku pracy, w tym aktywizacji osób nieposzukujących pracy lub niegotowych do jej podjęcia w poprzednim kwartale. Jednocześnie odnotowano osłabienie zjawisk zaobserwowanych w II kwartale br. charakterystycznych dla populacji pracujących, takich jak zwiększone absencje i częstsza praca z domu.

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w III kwartale 2020 r. 56,4% ludności w wieku 15 lat i więcej.

Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z II kwartałem 2020 r. o 0,9 p. proc., ale obniżył się nieznacznie w odniesieniu do III kwartału 2019 r. o 0,3 p. proc.


źródło: GUS